Privacyverklaring

Netwerk Bewust Verbruiken vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. De laatste update van onze privacyverklaring gebeurde op 17 april 2018. Meer info? Contacteer info@bewustverbruiken.be.

Onze privacyverklaring

Als Netwerk Bewust Verbruiken vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Netwerk Bewust Verbruiken vzw, Edinburgstraat 26 1050 Brussel, info@bewustverbruiken.be, 02 894 46 15.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe Netwerk Bewust Verbruiken omgaat met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Netwerk Bewust Verbruiken vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (mits uw toestemming);
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom? 

Uw persoonsgegevens worden door Netwerk Bewust Verbruiken vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken). We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 • Het versturen van nieuwsbrieven (mits toestemming betrokkene): naam, voornaam, e-mailadres
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Netwerk Bewust Verbruiken vzw (uitvoeringsovereenkomst): naam, voornaam, e-mailadres, (geboortedatum, postcode)
 • Wanneer u vrijwilliger wordt bij Netwerk Bewust Verbruiken, registreren we uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail voor administratieve doeleinden.
 • Wanneer u als organisatie lid wordt van Netwerk Bewust Verbruiken, registreren we uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail voor administratieve doeleinden.
 • Bij publieke activiteiten laten wij vaak foto's maken door een (professionele) fotograaf. U kan echter steeds aangeven als u niet gefotografeerd wil worden.

Wanneer je gebruik maakt van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies. De websites van Netwerk bewust Verbruiken maken minimaal gebruik van cookies en deze bevatten geen persoonlijke informatie.

Verstrekking aan derden van uw gegevens

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, ...);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Netwerk Bewust Verbruiken vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard.

Hoe beveiligen we uw gegevens? 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Netwerk Bewust Verbruiken vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Onderaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

Netwerk Bewust Verbruiken vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 17 april 2018. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur een e-mail naar info@bewustverbruiken.be als u deze wilt raadplegen.

 

Nog vragen over onze privacywetgeving? Aarzel niet om contact op te nemen met info@bewustverbruiken.be of 02 894 46 15.