Repairable

Repairable

Netwerk Bewust Verbruiken vzw
geschreven door Netwerk Bewust Verbruiken vzwlaatst aangepast op 12/11/2018
Netwerk Bewust Verbruiken wil met het project 'Repairable' bijdragen aan de transitie van een lineair naar een circulair economisch model. Door repareerbaarheid en kwaliteit van producten te verbeteren, worden producten uit de afvalstroom gehouden.

Om de repareerbaarheid van kapotte spullen te monitoren en te verbeteren, moet een actieve dialoog worden uitgebouwd tussen producenten, consumenten en reparateurs. Net op deze dialoog wil Repairable inzetten. Repairable vult hier een hiaat: op dit moment bestaan er geen afdoende (communicatie/feedback)systemen tussen consumenten en producenten. De relatie tussen producent en consument is beperkt, afstandelijk en onevenwichtig. De consument heeft als enig communicatiemiddel ‘de portemonnee’, de producent als enige signaal ‘verkoopcijfers’.

Ervan uitgaande dat beide partijen het in principe eens zijn over de noodzaak tot duurzame productie en consumptie, ligt in evenwaardige communicatie over het ‘hoe’ van de transitie een enorm potentieel. Ook voor de toekomst, in een circulair systeem, zal een veerkrachtige, flexibele productiecyclus cruciaal zijn. Sterke dialoogmechanismen die bijsturingen mogelijk maken naar veranderende context, zullen het overleven van elk productiesysteem bepalen.

Repairable zal daarom manieren onderzoeken hoe consumenten een actieve rol kunnen spelen in de overgang naar een circulair model, en een evenwaardige gesprekspartner kunnen worden van industrie, distributeurs en institutionele spelers met impact op productcycli.

Repairable in de praktijk

Het project duurt twee jaar en is gestart in juli 2018. Via een actieonderzoek (het Grote Repareeronderzoek) testen we de repareerbaarheid van spullen en de knelpunten die consumenten ondervinden om een reparatie te laten uitvoeren. We werken 3 methodieken uit:

  • Repair in the Field
  • Repair Lab
  • Repair the Future

Op een afsluitende werksessie en bekendmaking van de aanbevelingen wordt de input van de consument teruggekoppeld naar bedrijven, het breed publiek, overheid en pers.

Partners en sponsors

Repairable is een project van Netwerk Bewust Verbruiken en is tot stand gekomen dankzij de steun van Vlaanderen Circulair. In dit project werken we samen met Komosie en de Stuyverij tijdens de verschillende methodieken. Het gehele project wordt bewaakt en geadviseerd door BSH Home Appliances, KU Leuven, VITO, Komosie, iFixit, Maakbaar Leuven, Test-Aankoop en Departement Omgeving. Mede dankzij sponsoring en steun van Fairphone, MudJeans en Sugru kunnen we producten testen, maar ook mensen aanzetten tot reparatie.

Partners en sponsors van het project Repairable.